GBOB Czech Republic

Podmínky použití

Registrací na GBOB.cz souhlasíte s následujícími Uživatelskými podmínkami:

I. Definice

GBOB.cz označuje web www.GBOB.cz či jakékoliv jiné platformy, které jsou obrandované zcela či částečně logy a jinými označeními či vizuály „GBOB“, a to již nyní aktivní či v budoucnu vyvinuté a zprovozněné, a jejichž provozovatelem (uvedeným na příslušné platformě) je GBOB CZ, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00 , IČ: 24274721, DIČ: CZ24274721.

GBOB.cz je web sloužící lidem, kteří se zajímají o hudbu anebo ji aktivně provozují či tvoří. Registrovaní členové si mohou vytvořit svůj vlastní profil, uveřejnit své skladby, poslouchat skladby ostatních anebo komunikovat s ostatními členy GBOB.cz.

„Námi“, „my“ či „naše“ v textech nepocházejících od uživatelů se označuje GBOB tým provozovatele.

Obsahem se míní všechna data, umístěná (uploadovaná) uživateli na GBOB.cz, včetně zveřejněných informací a komunikace uživatelů prostřednictvím webu GBOB.cz.

II. Soukromí a ochrana osobních údajů

Registrací na GBOB.cz vyslovujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů zadaných při registraci, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména s jejich vedením v databázi registrovaných uživatelů a užitím pro účely správy serveru GBOB.cz. V rozsahu, v jakém tyto osobní údaje zveřejníte na GBOB.cz, dáváte souhlas k jejich zpřístupnění celosvětově na internetu. GBOB.cz si vyhrazuje právo sdílet tyto údaje dále se subjekty třetích stran. Zavazujeme se však chránit takto poskytnuté údaje tak, aby u třetích stran nedocházelo k jejich neoprávněné shromažďování nebo jinému zneužívání.

Vaše osobní údaje budou vedeny v databázi registrovaných uživatelů po dobu, kdy bude trvat Vaše registrace. Máte právo kdykoli registraci zrušit a tím dojde k odstranění Vašich osobních údajů z databáze.

Registrací dáváte souhlas se zasíláním informačních e-mailů s novinkami z GBOB.cz a taky emailů s nabídkami a informacemi od partnerů GBOB.cz.

III. Registrace a bezpečnost profilu

1. Abyste se mohli zaregistrovat na GBOB.cz, musí Vám být alespoň13 let. Registrací na GBOB.cz, prohlašujete a zaručujete, že je Vám 13 let a více. Dále se zaručujete, že:

 1. a) všechny informace uvedené při registraci jsou pravdivé a přesné;
 2. b) budete v případě potřeby aktualizovat Vaše osobní údaje;
 3. c) nesete zodpovědnost za veškeré používání Vašeho účtu a všechny činnosti probíhají pod Vaším uživatelským jménem;
 4. d) budete udržovat Vaše heslo v bezpečí;
 5. e) souhlasíte s tím, že ihned informujete GBOB.cz v případě, že nabudete dojmu, že Váš účet či heslo byly použity neoprávněně.

2. Je plně v pravomoci GBOB.cz nepovolit uživatelské jméno, které je chráněno ochrannou známkou, vztahuje se k jiné osobě, společnosti či organizaci, je obscénní, urážlivé či jinak nevhodné.

IV. Práva k vkládanému obsahu

1. GBOB.cz slouží k nekomerčnímu použití, není dovoleno používat GBOB.cz k jakýmkoli nelegálním či neoprávněným činnostem.

2. Uživatel, který vkládá na GBOB.cz jakýkoliv obsah, odesláním tohoto obsahu na svůj GBOB.cz profil potvrzuje, že je nositelem veškerých autorských práv a dalších práv (např. práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práv na ochranu osobnosti, průmyslových práv) k umísťovanému obsahu, potřebných k legálnímu umístění obsahu na GBOB.cz a jeho zpřístupnění dalším uživatelům GBOB.cz a jiným osobám (veřejnosti).

Zveřejnění jakéhokoliv obsahu na Vašem profilu znamená, že tato informace je volně přístupná celosvětově na Internetu a kdokoliv na ni může odkazovat, jakož ji i sám kopírovat a dále šířit. Profily na GBOB.cz jsou veřejné, neposkytují možnost nastavení soukromí tak, aby Váš profil mohly sledovat pouze vybrané osoby.

Umístěním obsahu uvedeného shora na GBOB.cz souhlasíte s celosvětovým zpřístupněním tohoto obsahu veřejnosti v nehmotné podobě prostřednictvím portálu GBOB.cz, s tím, že nemáte z toho titulu vůči GBOB.cz či komukoli jinému nárok na jakoukoli úplatu nebo jinou protihodnotu.

Odpovídáte za to, že jste sám/sama oprávněn/a k vyslovení souhlasu s těmito podmínkami, případně ho vyslovuje i v platném zastoupení všech dalších osob, jejichž souhlas je zapotřebí. V případě profilů kapel je registrovaný uživatel povinen buď být nositelem práv, nebo být zástupcem ostatních tvůrců a nositelů práv.

Provozovatel GBOB.cz nepřebírá povinnost Vámi umístěný obsah chránit a nenese žádnou odpovědnost za porušení Vašich práv k obsahu, který jste umístili na GBOB.cz.

Co se týká obsahu umístěného na GBOB.cz jinými uživateli, zavazujete se respektovat práva, jimiž je chráněn, a využívat ho pouze v mezích dovolených příslušnými zákony (obvykle v mezích osobní potřeby fyzické osoby).

GBOB.cz nemá žádná majetková práva k žádnému obsahu Vašeho profilu. Nicméně GBOB.cz může Váš obsah používat, modifikovat, veřejně předvádět a zobrazovat, reprodukovat a distribuovat, a to výhradně k účelům sloužícím GBOB.cz. Tato omezená licence není výhradní, je bezplatná (GBOB.cz není povinna platit za tuto licenci vám ani komukoliv jinému), je sublicencovatelná a celosvětová. GBOB.cz nemůže na základě této licence obsah vašeho profilu prodat či ho používat k účelům jiným než sloužícím GBOB.cz. Tato licence končí okamžikem, kdy odstraníte obsah z vašeho profilu na GBOB.cz.

S ohledem na výše uvedené Vám GBOB.cz poskytuje limitované, odvolatelné a nepřenositelné právo k reprodukci a zobrazování GBOB.cz loga a obsahu webu (s výjimkou softwarového kódu), a to výhradně k účelům souvisejícím s GBOB.cz.

V. Zásady užívání a komunikace

 • Nebudete na GBOB.cz umísťovat žádný obsah ani činit žádné akce, jež by směřovaly k možnému porušení nebo ohrožení práv jiných osob.
 • Nebudete GBOB.cz využívat k nezákonným nebo nekalým aktivitám.
 • Vámi umísťovaný obsah nebude propagovat ani obsahovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci ani nezákonné aktivity.
 • Vámi umísťovaný obsah bude respektovat soukromí jiných osob.
 • Nebudete slovně ani jinak obtěžovat jiné uživatele GBOB.cz (včetně zasílání nevyžádaných sdělení - spam).
 • Nebude na GBOB.cz vkládat námi předem nepovolenou komerční komunikaci v jakékoliv podobě (vytváření profilů, komentáře na profilech, fotky, videa, skladby atd.).
 • Nebudete na GBOB.cz vkládat osobní data jiných osob, kopie jakýchkoliv dokladů apod.

VI. Bezpečnost

V rámci zajištění maximální bezpečnosti se zavazujete se dodržovat následující podmínky:

 • Nebudete shromažďovat jakákoliv data o uživatelích GBOB.cz, zejména pak ne s využitím jakéhokoliv automatizovaného pomocníka, jako jsou softwaroví roboti apod.
 • Nebudete na GBOB.cz vytvářet žádné pyramidové marketingové aktivity, ať již pro propagaci komerční služby či čehokoliv jiného, včetně vlastní kapely.
 • Nebudete uploadovat viry či malware (ani obsah, u něhož si tím nejste jisti), stejně tak nebudete ani vkládat odkazy na stránky, které by mohly viry, malware či jakýkoliv jiný útočný software obsahovat.
 • Nebudete napadat profily jiných uživatelů, neoprávněně zjišťovat nebo užívat jejich hesla a přihlašovací údaje, či jakkoliv jinak se pokoušet manipulovat s profily, jejichž zakladatelem nejste Vy.
 • Nebudete skrze své profily na GBOB.cz pořádat žádné soutěže .
 • Nebudete činit nic, co by mohlo ohrozit provoz webu GBOB.cz, jakkoliv poškodit jeho systém a správnou funkčnost. Jakékoliv úpravy profilu, které nejsou přímo připravené v administraci profilu, jsou zakázané.
 • Nalezené chyby v systému nám nahlásíte a nebudete je zneužívat.

VII. Porušení uživatelských podmínek

Pokud byste opakovaně porušovali tyto Uživatelské podmínky, vyhrazujeme si právo zrušit Váš profil a zablokovat Vám přístup k GBOB.cz. Na to Vás upozorníme e-mailem či zobrazeným textem při Vašem příštím přihlášení na GBOB.cz, takové upozornění však není podmínkou pro realizaci uvedeného opatření.

VIII. Funkčnost GBOB.cz

Je naším prioritním zájmem udržovat plnou funkčnost GBOB.cz, zdokonalovat a rozšiřovat jeho funkce a vytvářet uživatelsky komfortní prostředí. Nepřebíráme však vůči uživatelům žádnou odpovědnost za splnění těchto podmínek. Neneseme odpovědnost za zachování obsahu umístěného na GBOB.cz a uživatel nemůže uplatnit žádné nároky z výpadků nebo omezení funkčnosti, ztráty dat, ukončení provozu a jiných podobných skutečností týkajících se GBOB.cz. Jsme oprávněni kdykoli ukončit provoz GBOB.cz.

Vzhled a prezentace Vašich profilů i celého portálu GBOB.cz se může změnit, buď jako celek například při redesignu nebo rozšiřování funkčnosti nebo i v závislosti na zařízení (například mobilní zobrazení apod.)

IX. Odpovědnost provozovatele GBOB.cz za obsah

Neneseme žádnou odpovědnost za obsah umístěný uživateli na portál GBOB.cz, jeho užití a nakládání s ním.

Pokud kdokoliv zahájí jakýkoliv soudní či jiný spor směřující proti Vašim akcím či Vámi umístěnému obsahu na GBOB.cz, a bude-li se v něm domáhat i nároků vůči provozovateli GBOB.cz, zavazujete se nahradit nám veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení ve skutečné výši. Totéž platí pro mimosoudní uplatnění a případné vypořádání takových nároků.

Rovněž tak se zavazujete nahradit nám náklady spojené s úkony vyvolanými Vaším porušením Uživatelských podmínek (včetně nákladů právních služeb potřebných k právnímu posouzení Vašeho jednání).

Jsme poskytovatelem prostoru na webu, který se snažíme spravovat dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, a který preventivně chráníme těmito Uživatelskými podmínkami.

X. Změny Uživatelských podmínek

Tyto Uživatelské podmínky mohou být kdykoli změněny.

Aktuální verze uživatelských podmínek je volně umístěná na GBOB.cz. Každý uživatel je sám odpovědný za sledování změn uživatelských podmínek, aniž bychom byli povinni ho na změny zvlášť upozorňovat.

Vyslovujete svůj souhlas s tím, respektovat Uživatelské podmínky v jejich aktuálním znění. Pokud jednáte jako zástupce dalších osob, vyslovujete svůj souhlas i za tyto osoby, které se zavazují Uživatelské podmínky respektovat.

 

 

XI. Podmínky organizace regionálního kola

1.     Vystoupení kapely ani žádná s ním spojená akce nesmí směřovat, nabádat nebo podněcovat možné porušení nebo ohrožení práv jiných osob.

2.     Vystoupení je zakázáno využívat k nezákonným nebo nekalým aktivitám.

3.     Vystoupení nesmí propagovat ani obsahovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost, či diskriminaci ani jiné nezákonné aktivity. Vystoupení musí respektovat soukromí a další osobnostní práva třetích osob.

4.     Vystoupení nesmí být využito k nepovolené komerční komunikaci v jakékoliv podobě, pokud nebyla schválena Organizátorem. Zejména Soutěžícím není dovoleno v rámci soutěžního večera propagovat prodej jakýchkoliv předmětů, či je přímo nabízet k prodeji. 

5.     Během Regionálního večera, v dostatečném předstihu před ním a těsně po něm nesmějí Soutěžící požívat alkoholické nápoje nebo jakékoliv psychotropní látky. Soutěžící nesmí vystupovat pod vlivem těchto látek.

6.     Soutěžící se musí během Regionálního večera chovat slušně a bez výhrady dbát veškerých pokynů Organizátora a zaměstnanců klubu, v němž se Regionální večer uskutečňuje.

Soutěžící se zavazují, že se v průběhu regionální kola soutěže GBOB budou chovat v souladu s podmínkami akceptovanými v předchozích bodech. Soutěžící se dále zavazují, že budou během regionálního večera bezvýhradně dbát pokynů pořadatelů, kterými jsou zejména zaměstnanci GBOB CZ, s.r.o. a zaměstnanci klubu, ve kterém se regionální kolo koná.

Soutěžící se zavazují a přebírají odpovědnost za zapůjčenou hudební aparaturu. Soutěžící se zavazují k zapůjčenému zařízení chovat ohleduplně a chránit jej před poškozením, či zničením. V případě jakékoliv škody, či zničení se zavazují veškerou škodu okamžitě uhradit. Toto platí v době trvání zvukové zkoušky kapely a v době večerního vystoupení.

Podmínkou účasti v Regionálním kole je podpis a přijetí těchto Podmínek, splnění podmínek Soutěže GBOB umístěných na Internetovém serveru www.gbob.cz a věk minimálně 13 let.

REKLAMA